Legislativní hranice výkonu FVE z hlediska různých povolení

Pro stavbu fotovoltaické elektrárny jsou potřebná povolení a schválení, která závisí od velikosti instalovaného výkonu FVE. Táto tabulka vám pomůže s rychlým přehledem povolení, která jsou nevyhnutná pro realizaci různých FVE.

Jak postupovat

Smlouva o připojení (SoP) k distribuční síti je vždy první krok k realizaci každého projektu. Distributor (ČEZ Distribuce, PREdistribuce, EG.D) se musí nejdříve vyjádřit, jestli je v síti dostatek kapacity pro připojení nové výrobny. Stává se, že distributor povolí nainstalovat nižší výkon, než o jaký bylo žádáno, nebo povolí instalaci FVE bez přetoků nespotřebované elektřiny. V druhém případě může být řešením baterie nebo EMS. Distributor má povinnost rozhodnout do 30 dnů od podání žádosti, no může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.

  • Pro elektrárny nad 50 kW je nevyhnutná licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Licence také umožňuje prodej přetoků do distribuční sítě. A to i v případě, že by veškerou energii spotřeboval výrobce.
  • Požadavkem pro FVE nad 100 kW je dispečerské řízení elektrárny (remote terminal unit – RTU), které slouží na monitorování a efektivní řízení FVE provozovateli distribuční soustavy z důvodu zachování stability distribuční sítě. Tato položka však navýší náklady FVE o přibližně půl milionů Kč. Proto je doporučené žádat a stavět FVE o výkonu 99,9 kW v případě, že by pár kW navíc mělo realizaci takto prodražit.
  • Výstavba FVE o celkovém instalovaném výkonu 1 MW a více může být povolena jen za předpokladu, že je umístěna v souladu s územním plánem. Územní plan je dohodnut s dotčenými orgány a vydán v souladu s krajskými zásadami územního rozvoje. K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být přiložen výstup z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Jeho smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy instalace FVE na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.
  • Výstavba FVE nad 1 MW je dále možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. Autorizaci vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Za toto vydání se vybírá správní poplatek ve výši 10 000 Kč.